Exam

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”

Thực hiện Kế hoạch số 4497/UBND- KGVX ngày 05/10/2021của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 65/KH-STTTT ngày 27/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 483/KH-SNgV ngày 16/11/2021 của Sở Ngoại vụ về việc triển khai, thực hiện tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 • Nhằm triển khai cụ thể, có hiệu quả nội dung Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh, giúp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu về cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN; tạo đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN
 • Góp phần nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

2. YÊU CẦU

 • Nội dung thiết thực, sinh động, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của cộng đồng.
 • Phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, an ninh, an toàn và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện truyền thông khác.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

 • Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
 • Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
 • Các công dân khác cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
 • Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.Nội dung

 • Thông tin cơ bản về ASEAN: Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, hoàn cảnh ra đời, các mốc lịch sử phát triển...;
 • Các quốc gia thành viên ASEAN: Đất nước, con người, văn hóa...;
 • Cộng đồng ASEAN và các trụ cột Cộng đồng;
 • Quan hệ Việt Nam - ASEAN: Thành tựu, định hướng phát triển;
 • Quan hệ giữa Phú Thọ và các đối tác đến từ ASEAN

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1.Thời gian:
 • Thời gian phát động: từ ngày 10/8/2022.
 • Thời gian thi: từ 00h ngày 15/8/2022 đến hết 24h00 ngày 19/8/2022.
 • Thời gian công bố kết quả: dự kiến trong ngày 25/8/2022.
 • Thời gian trao giải thưởng: dự kiến trong tháng 8/2022.
2.Hình thức thi
 • Hình thức thi: Trả lời câu hỏi trực tuyến
 • Số lượng câu hỏi: Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, tương đương 20 điểm (mỗi câu hỏi có 03 phương án trả lời và chỉ có 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi.
 • Thời gian thi: 20 phút (Tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 20 phút, hệ thống thi tự động đóng bài thi)
 • Mỗi cá nhân dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi và được thi 02 lần.

IV. CƠ CẤU VÀ PHƯƠNG THỨC TRAO GIẢI THƯỞNG

1.Cơ cấu giải thưởng
 • Thí sinh đạt giải là người có tổng điểm cao nhất trong 01 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba).
 • Ngoài mức thưởng bằng tiền mặt, các thí sinh đạt giải còn nhận được Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi
(Đơn vị đồng)
Tên giải Số lượng Mức thưởng Tổng tiền
Giải Nhất 01 1.500.000 1.500.000
Giải Nhì 02 1.000.000 2.000.000
Giải Ba 03 700.000 2.100.000
Giải Khuyến khích 05 500.000 2.500.000
Tổng cộng: 8.100.000
2.Phương thức trao giải:

Danh sách thí sinh đạt giải dự kiến được công bố vào ngày 25/8/2022 tại Trang Thông tin điện tử www.phuthodfa.gov.vn và Fanpage của Sở Ngoại vụ https://www.facebook.com/phuthohoinhap

Ban Tổ chức sẽ có thông báo và trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải, dự kiến trong tháng 8/2022

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI

Kinh phí tổ chức Cuộc thi sử dụng từ nguồn kinh phí NSNN cấp cho Trung tâm năm 2022

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Phòng Thông tin đối ngoại: Chủ trì, tham mưu các nội dung liên quan đến Cuộc thi: Xây dựng dự thảo kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi; Tuyên truyền phổ biến cuộc thi; Đôn đốc các cá nhân, tổ chức tham gia hưởng ứng; Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ mở Trang thi trực tuyến; Đăng tải đáp án và kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức giao
 • Phòng Nghiệp vụ: Chủ trì, phối hợp với phòng Thông tin đối ngoại lựa chọn Bộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi về ASEAN và tham gia vào quá trình lọc kết quả thi, công bố danh sách thí sinh đạt giải
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp: Chủ trì, phối hợp với phòng Thông tin đối ngoại xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức cuộc thi thành công

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”, đề nghị các phòng nghiêm túc thực hiện, triển khai./

 • Nơi nhận:
 • - Ban Giám đốc Sở (B/c);
 • - Các phòng thuộc TrT (t/h);:
 • - Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Anh Ngọc